Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna P Ł O Ś N I C A
Czytaj, pisz, dyskutuj. Płośnica da się lubić!
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
List do Wójta Gminy Płośnica.

 
Odpowiedz do tematu    Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna » Urząd Gminy - Gabinet Cieni Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
List do Wójta Gminy Płośnica.
Autor Wiadomość
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post List do Wójta Gminy Płośnica.
Ryszard Lipiński
------------------
------------------

Szanowny Pan
Michał Niedźwiedzki


Wójt Gminy Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica


W N I O S E K


Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwanej dalej „USTAWĄ”, a w szczególności poniższych jej zapisów:

Art. 1.
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
(…)

„Art. 2.
1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".”
(…)

Art. 4.
1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
(…)

wnioskuję o udostępnienie niżej wymienionych informacji, zwanych dalej „informacjami publicznymi” za okres od dnia 1.01.2002 r. do dnia 16.02.2007 r.:

1. Szczegółowe warunki przetargów, konkursów ofert, ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Wójta Gminy Płośnica (Urząd Gminy Płośnica) w formie, w jakiej pierwotnie były ogłaszane oraz wyników ich rozstrzygnięć, wraz z podaniem osób (fizycznych lub prawnych) ich zwycięzców.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży, przyznawania lub udostępniania mieszkań i lokali, przeznaczonych do adaptacji na mieszkania (zwanych dalej „mieszkaniami”), z zasobów Gminy Płośnica, którymi zadysponował lub wciąż dysponuje Wójt Gminy Płośnica (Urząd Gminy Płośnica) oraz kryteria, jakie musi spełnić osoba lub rodzina, której takie mieszkanie może zostać przyznane.
3. Wykaz mieszkań, o których mowa w ust. 2 powyżej, sprzedanych, przyznanych lub udostępnionych przez Wójta do użytkowania, wraz z podaniem poniższych informacji o każdym z tych mieszkań i osobach/rodzinach, którzy weszli w posiadanie lub użytkowanie takiego mieszkania:
a. Nazwisko i ilość współlokatorów, ze wskazaniem miejsca zatrudnienia,
b. Miejsce zatrudnienia osób, o których mowa w ust a,
c. Nazwisk osób, pracowników Urzędu Gminy Płośnica lub podległych mu placówek, którzy weszli w posiadanie bądź użytkowanie takich mieszkań,
d. Warunki materialne rodziny na dzień podejmowania decyzji,
e. Wielkość (metraż, ilość pokoi) i opis stanu technicznego każdego mieszkania (czy na dzień przekazania mieszkania była: kanalizacja, gaz, ogrzewanie, woda ?),
f. Adres mieszkania,
g. Warunki finansowe sprzedaży, przyznania lub udostępnienia do użytkowania,
h. Sposób przeniesienia własności lub praw do użytkowania: przetarg, sprzedaż bez przetargu, bezpłatne przekazanie, wynajem, inne.
4. Wykaz mieszkań, o których mowa w ust. 2, które Wójt (Urząd Gminy) sprzedał lub wynajął w drodze przetargu.
5. Wykaz przyznanych nagród pieniężnych, przyznanych przez Wójta.
6. Wykaz wszystkich pracowników Urzędu Gminy Płośnica, z ukazaniem pełnionych przez nich funkcji, telefonów kontaktowych oraz adresów poczty elektronicznej e-mail.
7. Wykaz pracowników Urzędu Gminy Płośnica, których Wójt zatrudnił w drodze konkursu.
8. Sprawozdania z wykonania Budżetów Gminy Płośnica za lata: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.


Na podstawie Ustawy, a w szczególności, na podstawie poniższych jej zapisów:

Art. 3.
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
(…)

Art. 7.
1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
(…)
2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
(…)

Art. 8.
1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
(…)

Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.
(…)

Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
(…)

Art. 13.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
(…)

Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
(…)


wnioskuję o:

1. Udostępnienie wyżej wymienionych informacji publicznych poprzez ich opublikowanie na witrynie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, przeznaczonej dla Urzędu Gminy Płośnica (zwanej dalej „Witryną BIP”), lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Płośnica (zwanej dalej „Witryną UGm.”).

2. Każdorazowe publikowanie wyżej wymienionych informacji publicznych, które zostaną wygenerowane po 16.02.2007 r., na Witrynie BIP lub na Witrynie UGm. oraz ich przechowywanie na tych witrynach przez okres nie krótszy, niż 48 miesięcy, licząc od dnia ich pierwszej publikacji.Uzasadnienie.

Potrzebę złożenia niniejszego wniosku dostrzegam w trosce o osiągnięcie pełnej przejrzystości działań władz samorządowych. Z prowadzonych obserwacji i wywiadów wiem, że publikowanie powyższych informacji na witrynach internetowych BIP lub na witrynach internetowych urzędów gmin jest powszechnym standardem w Polsce, co jednocześnie niezmiernie mocno wpływa na wzrost zaufania do działań władz gminnych.

Wypełnienie powyższego wniosku uznam za krok, prowadzący do pełnej przejrzystości, a tym samym i do pełnego zaufania mieszkańców Gminy Płośnica do działań jej Władz Gminnych. W związku z tym za wskazane będzie uznanie za celowe wspieranie ich działań przez każdego, kto może to czynić, a w szczególności namawiał będę do tego przedsiębiorców. Wierzę, że od tego momentu pojawi się zasada korzystania przez Wójta oraz samorząd gminny z ich doświadczeń i wsparcia.

Jako pierwszy taki akt ze swojej strony podjąłem decyzję o zagwarantowaniu swoimi środkami pokrycia finansowania kosztów zarejestrowania i zorganizowania gminnego klubu piłkarskiego z możliwością gry w rozgrywkach ligowych, w którym możliwość gry będzie miała młodzież z całej gminy, jednakże pod warunkiem, że:
1. Dla celów tego klubu Wójt / Urząd Gminy bezpłatnie:
a. Udostępni korzystanie z boiska piłkarskiego w Płośnicy,
b. Utrzyma właściwą nawierzchnię boiska,
c. Udostępni korzystanie z sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Płośnicy w dostatecznym zakresie czasowym, zgodnie z potrzebami klubu,
d. Zabezpieczy dowóz zawodników na rozgrywki piłkarskie.
e. Przyjmie prowadzenie księgowości klubu.
2. Młodzież gminna wykaże dostatecznie duże zainteresowanie grą w tym klubie oraz potrafi się zorganizować i utrzymać postawy godne sportowca.
3. Wójt potwierdzi pisemnie wolę uczestnictwa w tej inicjatywie oraz w przyszłości będzie wspierał działalność klubu.

W związku z tym deklaruje wolę pokrycia następujących kosztów, związanych z powołaniem i prosperowaniem klubu:
1. Koszty rejestracji klubu.
2. Zakup bramek dla boiska piłkarskiego w Płośnicy.
3. Zakup siatek do bramek.
4. Zakup pełnego wyposażenia, w tym: stroje dla zawodników i piłki.
5. Pokrycie innych niezbędnych kosztów, w tym: (...), wynagrodzenie sędziów i osoby odpowiedzialnej za organizację zajęć (trenera).

Moim zamiarem jest powołanie klubu, który prawnie będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą, celem późniejszego samofinansowania się.


Z poważaniem.
2007-02-16

Ryszard LipińskiPost został pochwalony 0 razy
Pią 16:53, 16 Lut 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post
Poniżej załączam artykuł z Gazety Wyborczej (http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,3914441.html - dn.: 6.03.2007 r) . Proszę zwrócić uwagę w jaki sposób w innych samorządach reaguje się na samo podejrzenie o manipulowanie informacjami publicznymi oraz jak szybka i zdecydowana jest reakcja tamtejszych władz.

Ryszard L.Tajne zarządzenia prezydent Zabrza

Borys Budka, zabrzański radny, zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstwa w magistracie. Chodzi o usuwanie ważnych informacji z Biuletynu Informacji Publicznej. Radny Zabrza Borys BudkaPrezydent Małgorzata Mańka-Szulik wydała zarządzenie w sprawie użyczenia części działki, aby można było ugasić pożar hałdy Ruda. Z zarządzenia, które znaleźliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej, nie można się dowiedzieć przy jakiej ulicy jest ta działka i komu ją użyczono. W miejscu, gdzie powinno to być napisane, są tylko kropki. Z kolei w innym zarządzeniu pani prezydent, dotyczącym kupna ziemi, nie podano od kogo ją miasto kupuje i przy jakiej ulicy jest ta działka. Podobnych zarządzeń, gdzie pomija się ważne informacje, jest więcej.

Zaniepokoiło to radnego Borysa Budkę (Razem dla Zabrza). Wczoraj złożył w zabrzańskiej prokuraturze doniesienie o popełnieniu w magistracie przestępstwa. Według radnego ma ono polegać na bezprawnym usuwaniu informacji publicznych. - Jeżeli kasuje się jakąś informację i ją utajnia, to należy wyjaśnić, dlaczego i na czyje polecenie. W BIP-ie takich informacji nie ma. Jego zdaniem podawanie niepełnych informacji utrudnia kontrolę nad poczynaniami urzędników. - To zaprzeczenie jawności życia publicznego. BIP powstał po to, by każdy wiedział, jakie decyzje podejmują urzędnicy - stwierdza Budka, prawnik z wykształcenia.

Krzysztof Kulka, zastępca dyrektora wydziału prawnego i nadzoru w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, przyznaje, że nie widzi sensu zamieszczenia w BIP-ie niepełnych dokumentów. - Albo się udziela informacji, albo nie. Można czegoś nie ujawnić, jeżeli chodzi np. o prywatność mieszkańca czy tajemnicę przedsiębiorstwa, ale na pewno nie jest nią nazwa czy adres. Poza tym informacją publiczną jest w zasadzie wszystko, co tworzy administracja - uważa Kulka.

Prezydent Mańka-Szulik o tym, że sprawa trafiła do prokuratury, dowiedziała się od nas. Natychmiast poleciła swoim podwładnym wyjaśnić ten problem. Mariusz Kwaśniewski, sekretarz miasta, powiedział nam, że zapewne urzędnik, który przekazywał informacje do BIP-u, wykazał się zbytnią ostrożnością. I obiecał poprawę.

Z kolei Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza, dodał, że najpewniej już wkrótce wszystkie zarządzenia pani prezydent będą publikowane w pełnej treści. Jeszcze wczoraj nakazała uzupełnić zarządzenie w sprawie gaszenia hałdy. - Rzeczywiście, zbyt wiele rzeczy w zarządzeniach jest wykropkowanych.
Pozostaje nam przeprosić mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. Pracownicy odpowiedzialni za BIP będą mieli dodatkowe szkolenie. Dowiedzą się na nim, jakie informacje są chronione, a jakie nie - mówi wiceprezydent.
.


Post został pochwalony 0 razy
Wto 17:01, 06 Mar 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post
Odpowiedź Wójta Gminy Płośnica na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na propozycję sfinansowania kosztów powstania gminnego klubu piłkarskiego w Płośnicy.
Ryszard L.


Post został pochwalony 0 razy
Pią 17:35, 09 Mar 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post
Odpowiedź Przewodniczacego Rady Gminy Płośnica na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na propozycję sfinansowania kosztów powstania gminnego klubu piłkarskiego w Płośnicy.
Ryszard L.


Post został pochwalony 0 razy
Pią 17:39, 09 Mar 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post Komentarz.
Ustawa o dostępie do informacji publicznych mówi:

Art. 10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 7.
1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,

(...)
Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
(...)

Proszę zauważyć, że na podmiot, zobowiązany udostępnić informację publiczną (w tym przypdaku na Wójta Gminy Płośnica) Ustawa nakłada dwa obowiązki:
1. Udostępnienie inf. publicznych, o których mówi art. 6 Ustawy,
2. Udostępnienie inf. publicznych w sposób zgodny z wnioskiem.

Regulacja art. 14 ust. 1 Ustawy nakłada na podmioty udostępniające informacje publiczne obowiązek zastosowania sposobu i formy jej udzielenia zgodnie z żądaniem podmiotu zainteresowanego (wnioskodawcy) zawartym we wniosku. Oznacza to, iż przepis ten będzie się odnosił wyłącznie do sposobu udostępniania informacji określonego w art. 10 Ustawy. Unormowanie to stanowi realizację koncepcji prawa do informacji publicznej, zgodnie z którą to podmiot uprawniony decyduje, jaki sposób uzyskania informacji publicznej jest dla niego najbardziej pożądany.

W swoim piśmie wnioskuję o:
1. Udostępnienie (...) informacji publicznych poprzez ich opublikowanie na witrynie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, przeznaczonej dla Urzędu Gminy Płośnica (zwanej dalej „Witryną BIP”), lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Płośnica (zwanej dalej „Witryną UGm.”).
2. Każdorazowe publikowanie wyżej wymienionych informacji publicznych, które zostaną wygenerowane po 16.02.2007 r., na Witrynie BIP lub na Witrynie UGm. oraz ich przechowywanie na tych witrynach przez okres nie krótszy, niż 48 miesięcy, licząc od dnia ich pierwszej publikacji.

Wójt odmawia udostępnienia informacji publicznych w sposób zgodny z wnioskiem, odwołując się do art. 10 Ustawy, twierdząc, że "przepis powyższy oznacza, iż złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznych nie może powodować ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznych".

Nadmieniam, że wnioskuję o udostępnienie tych informacji publicznych, które z mocy art.6 Ustawy należy publikować w Biuletynie Informacji Publicznej, lecz, z nieznanych powodów, nie są one tam opublikowane. Korzystając z mocy prawa, ale też dostrzegając w tym szczególny interes publiczny, swoim wnioskiem wyrażam wolę umieszczenia tych informacji publicznych w miejscu, które dla nich przewiduje Ustawa, czyli w tym właśnie Biuletynie Informacji Publicznej.

Mając na uwadze powyższe Wójt jednak odmawia opublikowania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznych zarówno z mocy Ustawy jak też i na wniosek, co przewiduje Ustawa.
W kwestii klubu piłkarskiego.

Proszę zwrócić uwagę na złożoną przeze mnie propozycję pokrycia kosztów całego przedsięwzięcia. Od Wójta oczekiwałem przede wszystkim zagwarantowania bezpłatnego:
a. Udostępnienia korzystania z boiska piłkarskiego w Płośnicy, które w zamian zamierzałem trwale wyposażyć w brakujące bramki i siatki, bez czego to boisko jest obecnie prawie bezużyteczne,
b. Utrzymania właściwej nawierzchni boiska, co Wójt czynić musi także obecnie, więc posiada zabezpieczone środki na ten cel,
c. Udostępnienia korzystania z sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Płośnicy w dostatecznym zakresie czasowym, zgodnie z potrzebami klubu, co Wójt czyni także obecnie, więc posiada zabezpieczone środki na ten cel,
d. Zabezpieczy dowóz zawodników na rozgrywki piłkarskie - jedynie w tym zkresie może wystąpić potrzeba odwołania się do decyzji Rady Gminy, lecz na tle całego przedsięwzięcia są to koszty znikome, o których można rozmawiać w późniejszym okresie,
e. Przyjmie prowadzenie księgowości klubu - symboliczne, wręcz nieistotne zajęcie dla dowolnej ksiegowej, pracującej np. przy Urzędzie Gminy - wystarczy objaw dobrej woli, gdyż o kosztach trudno mówić.

Jest oczywiste, że podstawowymi warunkami umiejscowienia klubu piłkarskiego w Płośnicy jest zagwarantowanie temu klubowi dostępu do boiska i do sali gimnastycznej. W podjęciu takich decyzji Wojtowi nie może pomóc ani przeszkodzić decyzja Rady Gminy. Co więc powstrzymuje Wójta przed przyjęciem, szczególnie atrakcyjnej, propozycji powstania klubu piłkarskiego w Płośnicy i za pieniądze, nie pochodzace z budżetu gminy? Młodzież i mieszkańcy gminy przyglądają się tym działaniom. Młodzież pisze prośby, abym nie rezygnował. Podobnie zwraca się do mnie Przewdniczący Rady Gminy.
Emocjonalnie jestem związany z Płośnicą, chociaż bliska jest mi cała Gmina. Odpowiedź Wójta odbieram jednak, jako demonstrację niechęci wobec, porządanej przez młodzież od wielu lat, inicjatywy, zrodzonej jednak poza Urzędem Gminy. Czy Wójt oczekuje prośb o przyjęcie tak jednoznacznej pomocy w działaniach na rzecz kształtowania właściwych postaw młodzieży, co przecież leży w jego obowiązkach? Czy dla Wójta nie ma żadnego znaczenia na kogo wyrasta młodzież, pozbawiona odpowiedniego zajęcia, o czym wielokrotnie już pisałem? Ponownie zapytam, czy nadmierne spożywanie alkoholu przez płośnicką młodzież, to przyczyna, czy jednak skutek dotychczasowych zaniedbań w sferze sportu?

Nie ma żadnego powodu poddawanie finansowej analizie przez Radę Gminy przedsięwzięcia, które nie jest finansowane z budżetu gminy. Z podobnego powodu nie trzeba nagle, po wielu latach bezczynności, szukać rozwiązań alternatywnych. Uważam, że mam moralnie uzasadnione prawo oczekiwać otrzymania od Wójta jednoznacznie brzmiącej prośby o utrzymanie w mocy mojej propozycji finansowania gminnego klubu piłkarskiego w Płośnicy na warunkach, które przedstawiłem.

Pozdrawiam.

Ryszard L.


Post został pochwalony 0 razy
Pią 18:17, 09 Mar 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post Odpowiedź na pismo Wójta.
Poniższa odpowiedź została sporządzona przez kancelarię:

MARCINKIEWICZ CZARNOCHORSKI
I PARTNERZY
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI
SPÓŁKA JAWNA
00-359 Warszawa, ul. Kopernika 17
NIP: 5252345617, REGON: 140254456

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ryszard Lipiński 19 marca 2007 r.


Wójt Gminy Płośnica
Pan Michał Niedźwiecki
ul. Dworcowa 52
13 – 206 Płośnica


Dotyczy: Nr 0562-1/07

Szanowny Panie Wójcie,

w związku z treścią Pańskiego pisma z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie o numerze 0562-1/07 stwierdzam co następuje.

Przepis art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, na który powołuje się Pan w odpowiedzi na mój wniosek z dnia 16 lutego 2007 r. stanowi, że „jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.”

W Pańskiej odpowiedzi brak jest wskazania przyczyn, dla których odmawia Pan udostępnienia informacji publicznej, o którą wnioskowałem w przedmiotowym piśmie z dnia 16 lutego 2007 r., poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Płośnica.

Wobec braku uzasadnienia odmowy przywołał Pan jedynie przepis art. 10 Ustawy, który wbrew Pańskim twierdzeniom, nie wyklucza możliwości udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na wniosek zainteresowanego. Przepis art. 10 Ustawy stanowi jedynie, że informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek.

Przepis art. 14 ust 1 Ustawy stanowi, że „udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.”

Regulacja art. 14 ust. 1 Ustawy nakłada na podmioty udostępniające informacje publiczne obowiązek zastosowania sposobu i formy jej udzielenia zgodnie z żądaniem podmiotu zainteresowanego zawartym we wniosku. Oznacza to, iż przepis ten będzie się odnosił wyłącznie do sposobu udostępniania informacji określonego w art. 10 Ustawy. Unormowanie to stanowi realizację koncepcji prawa do informacji publicznej, zgodnie z którą to podmiot uprawniony decyduje, jaki sposób uzyskania informacji publicznej jest dla niego najbardziej pożądany. Pozwala to także na uniknięcie sytuacji, w której dysponent informacji publicznej udzieli jej w formie uniemożliwiającej podmiotowi zainteresowanemu zapoznanie się z jej treścią. Dopuszczalne odstępstwo od powyższej zasady sformułowanej zawiera przepis art. 14 ust. 2 Ustawy. Jest ono uzasadnione brakiem po stronie podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej możliwości technicznych pozwalających na udostępnienie danej informacji w sposób określony we wniosku. W takim przypadku podmiot ten jest zobligowany do powiadomienia wnioskodawcy o przyczynach niemożności udzielenia informacji we wskazanej przez niego formie oraz o formie lub sposobie, w jakich informacja może zostać niezwłocznie udostępniona. Powiadomienie to powinno zostać dokonane na piśmie. W niniejszej sytuacji z takim wyłączeniem nie mamy do czynienia, bowiem zamieszczenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej jest podstawowym sposobem uzyskiwania informacji publicznej, a Pan jako Wójt Gminy Płośnica dysponuje środkami umożliwiającymi umieszczenie wnioskowanej przeze mnie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, którą posiada Urząd Gminy Płośnica.

Interpretacja powyższego przepisu wskazuje, że nie można się zgodzić z Pańskim stwierdzeniem, iż „złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie może spowodować jej umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.” Zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, co oznacza, że nie można żądać od podmiotu zobowiązanego udostępniania informacji zamieszczonej w Biuletynie. Nie oznacza to jednak, iż nie można żądać udostępnienia informacji publicznych, które nie są zamieszczone w Biuletynie właśnie poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż jako Wójt Gminy Płośnica – jest Pan organem władzy publicznej, a na podstawie przepisu art. 4 Ustawy w związku z przepisem art. 6 Ustawy jest Pan zobowiązany do udzielania informacji publicznej. Prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osobach pełniących funkcje publiczne jest prawem zagwarantowanym w ustawie zasadniczej jaką jest Konstytucja RP (przepis art. 61).

Odmowa udostępnienia informacji zawnioskowanych przeze mnie w piśmie z dnia 16 lutego 2007 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (a więc w sposób i w formie wskazanych we wniosku – zgodnie z przepisem art. 14 ust 1 Ustawy) bez wskazania przyczyny takiej odmowy oznacza uchylanie się organu od wykonania swojego ustawowego obowiązku.

W związku z powyższym ponownie wnoszę o udzielenie informacji publicznej zawnioskowanej w piśmie z dnia 16 lutego 2007 r. w jedyny właściwy sposób tj. poprzez umieszczenie tych informacji w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej dla Urzędu Gminy Płośnica.

W kwestii, związanej z moją propozycją utworzenia klubu piłkarskiego, podtrzymuję swoją ofertę na warunkach wcześniej przedstawionych i czekam na Pana odpowiedź.

Z poważaniem.

Ryszard Lipiński

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Gminy – Konrad Sobiech.

Post został pochwalony 0 razy
Pon 15:57, 19 Mar 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post
Jak wcześniej informowałem, w dniu 13 kwietnia mają zapaść ostateczne decyzje o reaktywacji (bądź nie) gminnego klubu piłkarskiego, których podstawą będzie uzyskanie odpowiednich gwarancji finansowania, jak też wsparcia ze strony Władz Gminnych. Dotychczas nie uzyskałem od Wójta żadnej odpowiedzi (żadnej innej propozycji, sugestii, ani wyjaśnienia) na moją ofertę, jaką w tej sprawie złożyłem. Z oczywistych powodów, ostateczny brak odpowiedzi Wójta przed 13 kwietnia br., zmuszony będę uznać za odrzucenie oferty, która dawała szansę powstania gminnego klubu piłkarskiego.

Nie uzyskałem też od Wójta odpowiedzi ani decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznych, a minęło już ok. 20 dni od daty doręczenia ostatniego pisma.Załączam fragment Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 7
Załatwianie spraw


Art. 35.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Ryszard L.


Post został pochwalony 0 razy
Wto 23:39, 10 Kwi 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post
W dniu 18.04.2007 roku otrzymałem od Wójta poniższą odpowiedź:Wyjaśniam, że powyższym pismem Wójt przyznał się do swojej wcześniejszej błędnej interpretacji Ustawy, na podstawie czego odmawiał spełnienia w całości mojego wniosku. Tym samym Wójt przyznał też słuszność moim racjom i postanowił udostępnić informacje publiczne, o które wnioskowałem, na stronie BIP Urzędu Gminy Płośnica, gdzie ich brak dostrzegam.
Rozumiem, że do publikacji tych informacji Urząd Gminy przystąpi niezwłocznie i sukcesywnie, a ich całość zostanie opublikowana w okresie nie późniejszym, niż do 19 maja 2007 r.. Mimo pewnych istotnych zastrzeżeń, które postanowiłem tutaj pominąć, cieszy mnie decyzja Wójta i wyrażam swój szacunek dla niego za umiejętność przyznania się do błędu. Niewątpliwie sam je popełniam, gdyż to rzecz ludzka. Być może moim błędem była, podobno dotychczas u nas niespotykana, ostra retoryka wypowiedzi, która też mogła wywoływać oburzenie u moich przeciwników. Wynikała ona stąd, że byłem i pozostałem całkowicie przekonany o większości swoich racji, których broniłem samodzielnie przed brutalnymi atakami moich przeciwników.


W kwestii klubu piłkarskiego, w wyniku braku odpowiedzi Wójta, sprawa stała się bardziej zawiła. Zapewniam, że oczekiwałem zupełnie innego obrotu spraw, co może potwierdzić wiele osób.
Przypominam, że w dniu 16 lutego 2007 r. poinformowałem Wójta o podjęciu decyzji o zagwarantowaniu swoimi środkami pokrycia finansowania kosztów zarejestrowania i zorganizowania gminnego klubu piłkarskiego z możliwością gry w rozgrywkach ligowych. Nie wystąpiłem z wnioskiem o zajęcie się sprawami sportu w gminie, w której na pewno brakuje środków na różne inne cele.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od Wójta żadnej odpowiedzi w tej sprawie, poza deklaracją o woli wspierania sportu. Moja propozycja wspierania działań Samorządu Gminnego została przez Wójta przemilczana, co miałem prawo uznać za równoznaczne z jej odrzuceniem.
W przedłużającym się oczekiwaniu na dopowiedź Wójta, w sytuacji braku gwarancji dostępu do boiska i hali sportowej w Płośnicy, skontaktowałem się z Zarządem Klubu "Sprint" w Gródkach oraz z niektórymi Radnymi Gminy. Złożyłem ofertę udzielenia temu klubowi pomocy, celem odtworzenia jego działalności w taki sposób, aby swoim zasięgiem objął całą gminę, w tym Płośnicę. W późniejszym czasie poinformowano mnie o zorganizowanym przez Wójta spotkaniu z udziałem przedstawicieli tego Klubu, gdzie padły deklaracje Wójta, o treści których nie zostałem oficjalnie poinformowany do dnia dzisiejszego. Kontynuowałem rozmowy z Zarządem Klubu "Sprint".
W takich okolicznościach, w dniu 13.04.2007 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Klubu "Sprint", na którym doszło do jego reaktywacji wraz z wyborem nowego składu Zarządu. Nadmienię, że nowym Prezesem Zarządu został wybrany Pan Arkadiusz Golubski - Radny z Rutkowic, a jego zastępcą został Pan Włodzimierz Wasiek - Radny z Płośnicy i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. Na Walnym Zgromadzeniu podjąłem decyzję o podtrzymaniu swojego wsparcia finansowego tego klubu, mimo odrzucenia mojej oferty przez Wójta.

Mam prawo więc sadzić, że zamieszczona wyżej odpowiedź Wójta została sporządzona po zapoznaniu się przez niego z wynikami Walnego Zgromadzenia Klubu "Sprint" w Gródkach, gdy stało się faktem jego reaktywowanie. Tym samym obecną ofertę Wójta trzeba uznać za wymuszoną i zupełnie nieaktualną. Nie wiem też kto i kiedy powołał "Grupę Założycielską Klubu", jeżeli na ten temat w dniu 13.04.2007 r. nic nie wiedział Przewodniczący Komisji Oświaty, który w Radzie Gminy odpowiada za sprawy sportu? Z powyższego wynika więc, że może to być "Grupa" konkurencyjna.

Klub, którego uruchomienie zapowiadałem, powstał więc bez udziału Wójta w dniu 13.04.2007 r. w wyniku reaktywacji Klubu „Sprint” w Gródkach. Władze Gminy zachęcam do dotrzymania obietnic i jego wspierania, a młodzież do uprawiania sportu.

Myślę, że powinny Państwa cieszyć wyniki lecz mnie martwią sposoby ich osiągania. Dostrzegam, że podjąłem się trudnego, a w szczególności bardzo czasochłonnego, zadania. Mimo wszystkich trudności liczę na szczere otwarcie się Wójta na wszelkie inicjatywy, mogące wspierać w gminie wszelkie procesy zmian na lepsze. Zapewniam, że bedę kontynuował to, co zacząłem licząc, że już będą uaktywniać się, dotychczas milczący, czytelnicy forum.
Już czas zająć się sprawami najważniejszymi gospodarczymi gminy, które w sposób bezpośredni mogą wpływać na poziom życia jej mieszkańców. Jestem pewien, że w Gminie Płośnica będzie już tylko lepiej i zostanie to osiągnięte z pomocą obecnego Wójta.

Ryszard L.


Post został pochwalony 0 razy
Czw 23:08, 19 Kwi 2007 Zobacz profil autora
Arek
Nowy forumowiczDołączył: 02 Lut 2007
Posty: 14
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Rutkowice

Post Sprint
W związku z błędem spowodowanym widocznie niedoinformowaniem przedstawiam skład zarządu:Zarząd klubu Sprint

Prezes - Arkadiusz Golubski

V-ce prezes -Arkadiusz Czechrowski

V-ce prezes- Jan Makowski

Sekretarz -Tomasz Rusin

Skarbnik - Paweł Urbański

Członek zarządu-Marek Korkosz

Członek zarządu-Włodzimierz WasiekPost został pochwalony 0 razy
Pią 12:38, 20 Kwi 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post
Przepraszam za drobny błąd, a Arkowi dziękuję za szybką korektę.

R.L.


Post został pochwalony 0 razy
Pią 21:17, 20 Kwi 2007 Zobacz profil autora
upiórr z przeszłości
ZadomowionyDołączył: 24 Lut 2007
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: z nieskończoności....

Post
skład zarządu już znamy.
Kto gra?
gdzie?
a siedziba klubu i takie tam...?
A może klub ma na razie tylko Szanowny Zarząd? Smile


Post został pochwalony 0 razy
Wto 0:48, 24 Kwi 2007 Zobacz profil autora
Deutschman
ZadomowionyDołączył: 05 Maj 2007
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Post
Od dawna mieszkam i pracuje w Niemczech. Zalozylem tutaj swoja rodzine, mam dom i wszystko, co potrzeba do godnego zycia. Poznalem kawalek swiata i przeszedlem swoja szkole zycia. Nigdy jednak nie zapominam o Plosnicy.
Od pewnego czasu czytam z uwagą ... o czym pisze sie na tym forum. Ogromnie się cieszę, że ktos nareszcie odważył się mówić prawdę w oczy o tym, co w Płośnicy od dawna się dzieje. Dobrze kiedys znalem Ryszarda oraz sporo o nim teraz slyszalem, dlatego jestem pewien, ze jest jednym z ostatnich ludzi, których moznaby podejrzewać o nieuczciwe zamiary, wygryzienie kogos ze stanowiska czy wygranie jakiegos przetargu. On byl, a takze stac go i teraz byc czciwym jak malo kto. Bardzo mnie dziwi, ze wciaz musi to udowadniac ! Z jego wypowiedzi wynika, ze myśli w sposób calkowicie właściwy, a takze potrafi to udowadniac. Przezywam szok, gdy widzę, jak pozwalacie go tak poniżać przez przestraszonych wrogów, których sobie narobił, wystepując w dobrej sprawie i w interesie mieszkańców Płośnicy. Wyglada na to, ze nikt nie chce zauwazac, ze on ma racje. Gdzie jest wasza ludzka solidarność.

Ostatnio już coraz mniej chetnie przyjeżdżam do Płosnicy. Gdy tam jestem, to chciałbym spotykać ludzi, z ktorymi jest o czym porozmawiac, ktorym w zyciu cos sie udaje. Jak jest? - dobrze wiadomo. W Plosnicy dawno juz znikla wzajemna solidarnosc, zrozumienie, a kazdy pilnuje tylko swojego wlasnego nosa. Urzad Gminy daje najwieksze zatrudnienie w Plosnicy, a zubozali mieszkancy robia wszystko, zeby tylko zdobyc tam prace lub urwac inny kawalek "tortu". Gdy czytam wypowiedzi Ryszarda, to mysle tylko o jednym - ma calkowita racje. Bede teraz stalym bywalcem tego forum, by go wspierac. To tez moja szansa, chociaz ja juz mam inne wyjscie ... !
Martwi mnie za to ... co zostanie z Plosnicy za 20-30 lat, jezeli nie pojdziecie teraz za GLOSEM Ryszarda, ktory ... ma racje i jaja, jakich brakuje wszystkim innym.


Post został pochwalony 0 razy
Nie 0:41, 06 Maj 2007 Zobacz profil autora
upiórr z przeszłości
ZadomowionyDołączył: 24 Lut 2007
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: z nieskończoności....

Post
Alle solche Verallgemeinerungen sind naturlich falsch.


Post został pochwalony 0 razy
Nie 1:41, 06 Maj 2007 Zobacz profil autora
Deutschman
ZadomowionyDołączył: 05 Maj 2007
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Post
19 maja to chyba ważna data, skoro tak uaktywnili się niektórzy pseudo-patrioci, którzy najwyraźniej postanowili atakować Ryszarda, a nie odpierać jego zarzuty. Czy oni nie widzą, że tym sposobem pokazują jakieś swoje zaniepokojenie? Nie przekonują mnie personalne ataki bez rzeczowego odrzucenia zarzutów i na osobę, która anonimowo nie występuje oraz jednocześnie postępuje pozytywnie, co ci sami pesudo-patrioci potwierdzają. Nie mają przecież innego wyjścia ! Wierzę, że to początek dobrego okresu dla Płośnicy.
Ryszard, gratuluję skuteczności, ale smucę się, że prawdopodobnie masz rację we wszystkim, o czym piszesz!


Post został pochwalony 0 razy
Śro 21:23, 09 Maj 2007 Zobacz profil autora
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post Wciąż tajne.
Na strinie BIP Urzędu Gminy Płośnica, (pod adresem: http://www.bip.plosnica.pl/?a=1277 ) ukazała się poniższa informacja publiczna:


Informacje ogólne » Aktualności Wersja do druku

--------------------------------------------------------------------------------

W y k a z

nieruchomości lokalowych sprzedanych w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców w okresie od 01.01.2002r. do 16.02.2007r.


Rok 2003:
- lokal mieszkalny wraz z częściami przynależnymi, położony we wsi Płośnica przy ulicy Kościelnej ;
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 8-rodzinnym, położoną we wsi Płośnica przy ulicy Dworcowej ;


Rok 2004:
- budynek mieszkalny, położony we wsi Płośnica przy ulicy Dworcowej


Rok 2006:
- lokal mieszkalny wraz z częściami przynależnymi, położony we wsi Płośnica przy ulicy Kościelnej ;
- nieruchomość zabudowaną , położoną we wsi Skurpie

W y k a z

nieruchomości lokalowych zbytych w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego w okresie od 01.01.2002r. do 16.02.2007r.

Rok 2003:
- lokal mieszkalny wraz z częściami przynależnymi, położony we wsi Płośnica przy ulicy Kościelnej,


Rok 2004:
- nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej , położoną we wsi RtkowiceZasady sprzedaży lokali mieszkalnych zostały określone w Uchwale Nr X/12/2004 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Treść uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznych w Płośnicy.
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy odbywa się zgodnie z treścią przepisów ustawy o gospodace nieruchomościami .
Sprzedaż następuje za zgodą organu stanowiącego Gminy w trybie przetargu. Formę przetragu określa organ wykonawczy gminy. Treść uchwały jak i ogłoszenia o przetargu publikowane są w BIP jak również podawane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń.
Wykaz obejmujący nieruchomości przedstawiony jest w załączniku .
Natomiast nie możliwym jest udostęonianie danych osobowych , o których mowa we wniosku, ponieważ obejmują one sferę dóbr osobistych, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Jednocześnie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2003 roku na posiedzeniu
V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy w drodze Uchwały Nr V/14/2003 Rada Gminy powołała Doraźną Komisję Mieszkaniową w celu zaopiniowania podań w sprawie przydziału mieszkań będących własnością gminy.
Przedmiotowa uchwała była podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy i tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
Powołna przez Radę Komisja odbyła od tego czasu 3 posiedzenia , na których były rozpatrywane wnioski o przydział mieszkań z Zasobu Mieszkaniowego Gminy. Komisja ta w ramach posiadanych kompetencji przeprowadziła również wizje lokalne u wnioskodawców.


Załączone dokumenty
Uchwała V_14_2003 (387kB) pobierz


-------------------------------------------------------------------------------
Komentarz R.L.

Ustawa o dostępie do infromacji publicznych ( http://www.plosnickie.fora.pl/ustawy-t117.html ) mówi:

Art. 5.
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.


Ryszard L.


Post został pochwalony 0 razy
Pią 23:13, 11 Maj 2007 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna » Urząd Gminy - Gabinet Cieni Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do: 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin